Siklista Portugal Kampiaun Tour de Timor 2016

Wptimmaster 09:51:59 OTL Desportu

BAUCAU-Siklista internasional David Vaz ho númeru bisikleta 41 hosi  ekipa Portugal Sai kampiaun ba Tour de Timor 2016.

Tour de Timor 2016, partisipa hosi  nasaun 18 iha mundu. Iha loron 13 siklista sira komesa sai hosi  sidade Dili ba munisipiu Manatuto no kontinua hikas ba Quelicai no kontinua ba Iliomar no ba fali   Lospalos no ikus liu final iha munisipiu Baucau siklista David Vaz ho numeru bisikleta 41 hosi  nasaun Portugal konsege sai kampiaun ba Tour de Timor 2016 nian, hafoin sai hosi  Lospalos tuku 7:00 ho distansia Lospalos Baucau 88km no nia konsege tama iha Baucau ho durasaun tempu 2:49:46:80

“Tour ne’e lao haleu Timor Leste parte leste  nian iha tinan ne’e ne’ebe mak involve siklista nasional inklui mos internasional, no vitoria ne’ebe mak hua hetan ne’e sei didika ba povu TL,”dehan Siklista Portugal David Vaz ba jornalista sira iha Baucau,Sabadu (17/09)

Nia dehan, hosi  etapa premeiru mami to’o agora kondisaun estrada diak no normal maske iha foho ne’ebe as  mak bisikleta sira halai ba mas buat hotu lao diak no Tour tinan ne’e rute diak no obrigadu mos ba povu TL ne’ebe mak fo apoiu ona ba eventu internasional ne’e.

“Espera ba Tour de Timor tinan oin mai TL sei halo diak liu tan no ekipa portugal mós sei kontinua mai partisipa nafatin iha eventu ne’e,” David Vaz afirma.

David Vaz sai premeiru lugar ho orsamentu $3000 inklui medalla segundu lugar hetan hosi  siklista Kirill Kazantsev hosi  Kazakistan ho premeiu orsamnetu $ 2000 inklui medalla no terseiru lugar okupa hosi  atleta Muhamad Fauzan hosi  ekipa Malázia ho orsamentu $1000. inklui mos ho medalla.

Tour de Timor etapa dahaat, Siklista internasional Tailandés, Peerpol Chawchiankwang ho númeru bisikleta 26 konsege lidera rute Iliomar to’o Lospalos vila ho distansia 104 Km ho durasaun tempu 3:38:08:50 .

Entretantu antes ne’e iha  Siklista na’in rua maka  sira halai hamutuk  siklista rua refere ne’e kompostu hosi David Vaz no Kiril Kazantsev ne’ebé maka  hanesan kampiaun ba rute dahuluk iha Manatutu no Quelicai no Iliomar mas iha Rute Iliomar Mehara Maupiti siklista hosi Tailándia ne’e konsege dudu ses siklista rua ne’e no nia konsege tama uluk iha linha final Lospalos Vila.

Siklista Portugal David Vaz (41) ho durasaun tempu 3:38;12:50 nomos Kirill Kazantsev ho durasaun tempu 3:38:13:60

Etapa terseiru hosi Quelilcai Watulari, Watucarbau no Iliomar, Siklista internasioonal hosi  Portugal David Vaz númeru  bisikleta (41) kontinua hetan premeiru lugar iha liña finish Iliomar ho durasaun tempu 3:16:15;30. Siklista sira sai hosi  Quelicai tuku 7:00 dadersan no liu kona hosi  Watulari, Watucarbau no hotu iha iliormar ho distansia 80.5km.

Siklista internasional hosi Portugal, David Vaz ho númeru bisikleta  41 konsege tama uluk iha finish ho oras 3 minutu 2, 46  iha torneiu bisikleta internasional Tour de Timor 2016, etapa daruak rute hosi munisipiu Manatutu ba Baucau Vila no finaliza iha Quelecai ho distánsia 92,5.

Primeiru dia, Siklista Internasionál ho naran Kirill Kazantsev hosi nasaun Kazakistan ho númeru  bisikleta 33 tama uluk iha  liña finish ho durasaun oras 3:30, hafoin aranke hosi kapital Dili iha oras tuku hitu dader.

Lao Ho Susesu

Baucau-Sekretaria Estadu Joventude no Desportu (SEJD) Leovigildo da Costa Hornai hatete Tour de Timor 2016 lao ho susesu to’o remata tanba hetan apoiu masimu hosi  autoridade munsipiu voluntariu siklista media nasioanl no internasioanl nomos   komunidade sira hotu.

“Eventu Tour de Timor ne’e importante duni no Ha’u bele dehan eventu ne’e lao ho susesu tanba hetan kolaborasaun makas tebes hus autoridade munisipiu komunidade voluntariu siklista media nasional no internasional sira hotu”hkatuir Sekretaria Estadu ba jornalista sira iha Baucau,Sabdu ()17/09

Governante ne’e hatete,eventu ne’e ba oin bele halo diak liu tan no asigura nia kualidade no halo kordenasaun diak ho uniaun siklista internasional depois bele lori atleta sira ne’ebe mak kualifikadu bele mai partisipa eventu Tour de Timor iha futuru mai.

“Avaliasaun etapa premeiru ba ita nia siklista nasioanal sira no ita mos bele hare onaita nia problema ne’e iha ne’ebe liliu koalia kona-ba ita nia siklista nasional sira hodi prepra an  atu kompete iha futuru oin mai,” tenik nia (van)

 

Similar Post You May Like

Recent Post

Banner

Online Hits

  • Online: 9 / 58 Hits: 298 / 1654642
  •